Komfortowe apartamenty w Krakowie. 10 minut od Rynku Głównego.
Pięknie urządzone i w zacisznym miejscu.
Doskonale wyposazone w nowoczesnym przytulnym stylu.

Regulamin wynajmu apartamentów w obiekcie Dworki Borowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki wynajmu umeblowanych i w pełni wyposażonych apartamentów w obiekcie Dworki Borowego położonym w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 22 i 22A.
 2. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Przedmiotem najmu jest apartament (salon z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka, taras) z udostępnioną dodatkowo jedną lub dwoma sypialniami w zależności od ilości osób w nim zakwaterowanych.

II. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Apartament wynajmowany jest na pobyt w okresie od godziny 15:00 dnia zameldowania do godziny 11:00 dnia wymeldowania. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych apartamentów.
 2. Opłata za cały okres pobytu pobierana jest od Najemcy najpóźniej w dniu przyjazdu do apartamentu (z góry) gotówką lub przelewem.
 3. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego Wynajmującemu daje prawo Wynajmującemu do usunięcia Najemcy z apartamentu lub w miarę jego dostępności może zostać potraktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Wówczas opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.
 4. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w apartamencie w trakcie trwania pobytu opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. Podstawą do zameldowania Najemcy jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Najemca nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim gościnnie od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie po godz. 21:00 daje prawo Wynajmującemu do jej natychmiastowego usunięcia oraz naliczenia opłaty karnej Najemcy w wysokości 500 zł.

III. Warunki korzystania z apartamentów

 1. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór rodzaju i standardu apartamentu, terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych dokonane przez Najemcę.
 2. Każdorazowo wychodząc z apartamentu Najemca jest zobowiązany zamknąć okna i drzwi. Za zgubienie kluczy obowiązuje opłata 200 zł brutto, za zgubienie pilota do bramy obowiązuje opłata 200 zł brutto.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy przechowywanych w apartamencie.
 4. Nie dopuszcza się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Najemcę na miejscach postojowych obiektu.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie Najemcy i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, własnych czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie obiektu, a w szczególności wynajmowanego apartamentu, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Najemca ma obowiązek zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty najmu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego.
 9. We wszystkich apartamentach na tarasach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Najemcy opłatą dodatkową w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów prania tkanin i odświeżania pokoju.
 10. Opłata za spowodowanie uruchomienia czujnika pożarowego w apartamencie lub w części wspólnej wynosi 500 zł, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej ustala się każdorazowo opłatę ryczałtową w wysokości 5000 zł.
 11. Każdy Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Najemcy w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.).
 12. Dane osobowe Najemcy wymienione w formularzu rezerwacyjnym mogą być umieszczane w bazie danych obiektu, w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu apartamentu oraz w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,poz. 926, z późn. zm.). Dane personalne pozostaną poufne i nie będą przekazywane innym osobom, firmom czy instytucjom.
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Najemcą a Wynajmującym jest sąd właściwy dla Wynajmującego - obiektu Dworki Borowego.
 14. Obiekt może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Najemców lub funkcjonowanie apartamentów.

IV. Rezerwacja apartamentu

 1. Rezerwacji apartamentu w obiekcie można dokonać poprzez:
  1. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym lub w formie elektronicznej (e-mail),
  2. telefoniczne zamówienie pobytu,
  3. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w obecności Wynajmującego przyjmującego rezerwacje.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na Państwa adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. c powyżej).
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Najemcy zaliczki w wysokości:
  1. 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu (w ciągu 1 dnia),
  2. 80% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w okresie Świątecznym lub w okresie Ważnych Wydarzeń (nie później niż 10 dni przed planowanym pobytem).
 4. Zaliczka o której mowa powyżej, winna być uiszczona w formie przelewu bankowego lub gotówki.
 5. Za datę dokonania płatności przelewem lub kartą płatniczą uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 6. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.
 7. Płatność jest rozliczona fakturą VAT.
 8. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Wynajmującego - obiektu Dworki Borowego.
  • Konto bankowe: Raiffeisen Polbank
   BIC/SWIFT: RCBWPLPW
   IBAN: PL50175000120000000035546502

V. Zmiany w rezerwacji

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Najemcę pisemnie. W przypadku anulowania lub zmian dokonanej rezerwacji ewentualne zwroty wpłaconych kwot rezerwacji będą rozpatrywane indywidualnie przez Wynajmującego.

VI. Opłata lokalna

Dzienna stawka opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Krakowie wynosi 1,60 zł za każdy dzień pobytu.

Ważne telefony

Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992